GRECO 2014

De middelen van corruptiebestrijding van parlementsleden, rechters en procureurs in België

Transparency International Belgium (TI-Belgium) ontvangt met belangstelling het rapport dat pas gepubliceerd werd door de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) over de middelen van corruptiebestrijding van parlementsleden, rechters en procureurs in België. Dit rapport vormt een belangrijke bijdrage tot de corruptiebestrijding en de bevordering van de integriteit die centraal staan bij Transparency International.

TI-Belgium verwelkomt de ontwikkelingen op gebied van corruptiebestrijding die in het rapport van GRECO in het licht gesteld worden.

TI-Belgium onderstreept ook dat bepaalde thema's van het rapport overeenstemmen met deze ontwikkeld door TI-Belgium in het «National Integrity System» (NIS), voorgesteld in 2012 in aanwezigheid van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris belast met corruptiebestrijding.

TI-Belgium wenst in het bijzonder aan te dringen op twee thema's, die de regeringen en parlementen actiever zouden moeten aanpakken: bestrijding van corruptie en financiële criminaliteit en implementatie van deontologische codes.

1- Bestrijding van corruptie en financiële criminaliteit

In deze periode van financiële en budgettaire moeilijkheden dringt TI-Belgium aan op de noodzaak van het benadrukken van de politieke wil om corruptie en financiële criminaliteit te bestrijden. Deze twee fenomenen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Zoals Jean-Claude Delepière, Voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en lid van de Raad van Bestuur van TI-Belgium, zegt: «Men corrumpeert niet zonder smeergeld».

De efficiëntie van het Belgisch systeem ter bestrijding van corruptie wordt momenteel door verschillende internationale organismen (GRECO, Financiële Actiegroep-FAG) geauditeerd. Deze audits leggen ons op om de risico's en dreigingen te evalueren die ons systeem belasten en de prioriteiten van een efficiënt beleid van corruptiebestrijding vast te leggen.

Nog steeds volgens Jean-Claude Delepière, «Het is tijd om woorden om te zetten in daden. Door gebruik te maken van de middelen die al in België bestaan, moet men de openbare, gerechtelijke en private sectoren bijeenbrengen en blijk geven van een sterke politieke wil om de huidige tendens van groeiende tolerantie voor de fenomenen van corruptie en financiële criminaliteit om te keren.».

2- Implementatie van deontologische codes

TI-Belgium wenst ook dat de Belgische autoriteiten het arsenaal van deontologische codes snel aanvullen, daar waar ze ontbreken of onvoldoende zijn. TI-Belgium dringt aan op de noodzaak om de publicatie te voorzien van de aangifte van specifieke belangen en om de verplichting te bekrachtigen om zich van stemming of interventie te onthouden in geval van persoonlijke belangen.

 • TI-Belgium stelt dat vast dat het federaal parlement voor de eerste maal een deontologische code ingevoerd heeft, maar betreurt dat deze nieuwe code een parlementslid toestaat om te interveniëren of te stemmen in een commissie of plenaire vergadering betreffende een kwestie waarvoor hij zich in een situatie van belangenconflict bevindt voor zover hij het bestaan van dit conflict gemeld heeft.
  Om het vertrouwen van de burger in openbare besluiten te versterken, beveelt TI-Belgium aan om de deontologische code van de parlementsleden te versterken door alle interventies of stemmingen van een parlementslid in een situatie van belangenconflict te verbieden.

 • De deontologische code van het Vlaams Parlement bestaat sinds 1998.
  TI-Belgium beveelt aan deze deontologische code te versterken door nauwkeurige regels in te voeren, die alle interventies of stemmingen van een parlementslid in een situatie van belangenconflict verbieden.

 • De deontologische code van het Waals Parlement bevindt zich in het stadium van project van decreet en het Brussels Parlement is hier nog niet mee gestart.
  TI-Belgium vraagt aan beide instanties om maatregelen te treffen om snel een deontologische code te implementeren, die de regels en gedragingen verwacht van de regionale parlementsleden vastlegt.

 • Het opstellen van een deontologische code voor de ministers van verschillende bevoegdheidsniveaus is nog niet gestart.
  TI-Belgium wenst dat een op de ministers van toepassing zijnde deontologische code tijdens deze legislatuur ingevoerd wordt.


TI-Belgium sluit zich aan bij de aanbevelingen van GRECO om alle Belgische regeringen en parlementen aan te sporen tot het treffen van concrete maatregelen om de in het rapport van GRECO opgesomde zwakke punten te verhelpen en om een geïntegreerd integriteitsbeleid met een brede reikwijdte, dat actief en zichtbaar is, in te stellen.

 

Transparency International Belgium is de Belgische afdeling van de wereldwijde organisatie Transparency Intemational (TI). Transparency Intemational is de belangrijkste organisatie die zich zowel internationaal als nationaal inzet voor de promotie van integriteit en de bestrijding van corruptie. Deze politiek onafhankelijke organisatie van algemeen belang werd opgericht in 1993. Transparency International werkt constructief samen met regeringen, de privésector en het maatschappelijk middenveld. Transparency International werkt ook nauw samen met internationale organisaties zoals de OESO, de Wereldbank, het United Nations Office on Drugs and Crime, de Regionale Ontwikkelingsbanken en de Internationale Kamer van Koophandel.

 

Perscontact:  

François Vincke (francoisvincke@gmail.com)

Tel: +32 (0)476.54.71.75