Government Defence Integrity Index (GDI)

De GDI (Government Defence Integrity Index) beoordeelt de kwaliteit van de institutionele controles om het risico van corruptie bij defensie- en veiligheidsinstellingen te beheersen. Ons team van deskundigen verzamelt bewijsmateriaal uit een grote verscheidenheid aan bronnen en ondervraagden op 77 gebieden, met het doel een gedetailleerde beoordeling van de integriteit van nationale defensie-instellingen te produceren. De GDI stelt de norm voor de op bewijs gebaseerde pleitbezorging van TI-DS, en is 's werelds toonaangevende beoordeling van corruptierisico's in defensie-instellingen. Alle gegevens zijn gepubliceerd tussen oktober 2019 en november 2021.

België

De Belgische defensiesector loopt een relatief laag corruptierisico. De institutionele weerbaarheid is gebaseerd op een goede transparantie van het financieel en personeelsbeheer en een relatief sterk extern toezicht op de beleidsvorming. Niettemin blijven de risico's hoog bij operaties waar garanties voor corruptiebestrijding ontbreken.

Je kan de resultaten integraal hier bekijken: https://ti-defence.org/gdi/countries/belgium/

Over de Government Defense Integrity Index

De Government Defence Integrity Index (GDI) is 's werelds toonaangevende beoordeling van corruptierisico's in defensie-instellingen van de overheid.

De GDI, die is opgesteld door Transparency International Defence & Security, erkent dat corruptie binnen de defensie- en veiligheidssector het vermogen van een land om zichzelf te verdedigen beperkt en de overheidsinstellingen verzwakt. Overheidsinstanties spelen een centrale rol bij het voorkomen van verspilling van overheidsmiddelen, machtsmisbruik en corruptie in de defensie- en veiligheidssector. De GDI biedt een kader voor goede praktijken dat verantwoordelijk, transparant en verantwoord bestuur in het defensieapparaat bevordert. Deze norm voor goede praktijken vloeit voort uit ons uitgebreide werk van de afgelopen tien jaar om te werken aan meer verantwoordingsplichtige defensiesectoren en om de aandacht te vestigen op het verband tussen corruptie en instabiliteit.

De GDI beoordeelt het bestaan, de doeltreffendheid en de handhaving van institutionele controles op vijf belangrijke gebieden waar corruptie een risico vormt, en verstrekt gegevens over de prestaties van regeringen op een reeks corruptiekwesties. De GDI 2020 is samengesteld uit bijna 90 landenbeoordelingen, die allemaal tussen oktober 2019 en november 2021 worden gepubliceerd.

De GDI wordt samengesteld op basis van onderzoek dat voor elk land wordt verricht door een klein team van lokale en zeer ervaren onderzoekers. Deze specifieke deskundigheid, samen met een getrianguleerd gegevensverzamelingsproces, zorgt ervoor dat de GDI een robuust instrument is om het corruptierisico te meten.

De GDI beoordeelt vijf belangrijke corruptierisicogebieden: financieel, operationeel, personeel, politiek en aanbestedingen. Om een breed en alomvattend beeld te geven van deze risicogebieden, beoordeelt de index zowel de juridische kaders (de jure) als de uitvoering (de facto), en op sommige gebieden ook de middelen en resultaten. Hiermee wordt beoogd de kloof tussen wetgeving en praktijk in kaart te brengen, alsmede mogelijke gebieden voor hervormingen om die kloof te verkleinen.

Als beoordeling van de zwakke punten in de institutionele controles van de defensiesector van een land, vormt de GDI de basis voor het werk van Transparency International. Het is ook een nuttig instrument voor het maatschappelijk middenveld om samen te werken met ministeries van Defensie en militaire en toezichthoudende instellingen om hun capaciteit op te bouwen en zo de transparantie en integriteit te verbeteren. Het verschaft op harde feiten gebaseerde gegevens aan maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen, internationale organisaties, investeerders en de media die zich richten op de verwevenheid van corruptie en defensie.

Transparency International Defence & Security heeft uitgebreide ervaring met het gebruik van de GDI ter ondersteuning van hervormingsinspanningen en heeft een staat van dienst als het gaat om het waarborgen dat ons werk een echte en blijvende impact heeft. In het verleden heeft dit onder meer bestaan uit het assisteren bij het opstellen of bekritiseren van een actieplan voor integriteit, het ondersteunen van trainingssessies of workshops voor het opbouwen van integriteit, het faciliteren van een raadplegingsproces met het maatschappelijk middenveld, het organiseren van workshops voor capaciteitsopbouw om het maatschappelijk middenveld bewust te maken van de integriteit van defensie, het helpen opbouwen van de capaciteiten van parlementariërs om toezicht uit te oefenen of het creëren van detacheringsmogelijkheden om de expertise van ambtenaren te vergroten.